บุคลิกภาพของเราคือ

บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional)


 

บุคลิกภาพแบบชอบทำตามระเบียบแบบแผน "ละเอียดรอบคอบ"

ลักษณะโดยทั่วไป
     ชอบใช้กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและกิจกรรมทางภาษา ยืดถือประเพณี ชอบทำตามระเบียบแบบแผนมากกว่าการริเริ่มด้วยตอนเอง เป็นพวกวัตถุนิยม และเจ้าระเบียบ ไม่ค่อยยืดหยุ่น ชอบการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ชอบเลียนแบบ ชอบเป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำ เป็นต้น

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ
     มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงผลงาน ชอบพึ่งพาอาศัยผู้อื่น รักษาระเบียบประเพณี เป็นต้น

การประเมินตนเอง
     มีจิตใจที่ทำอะไรทำจริง เคร่งครัดในระเบียบแบบแผน ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
     เลขานุกการ เสมียน เจ้าหน้าที่ธุรการ ยาม นักบัญชี สมุห์บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน การธนาคาร ผู้ตรวจบัญชี เจ้าหน้าที่งบประมาณ พนักงานสินเชื่อ วิเคราะห์การเงิน เจ้าหน้าที่ราชฑัณฑ์ บรรณารักษ์ ผู้ควบคุมสินค้า พนักงานเก็บเงิน พนักงานควบคุมเครื่องพิมพ์ พนักงานควบคุมเครื่องเจาะบัตร พนักงานต้อนรับ พนักงานพิมพ์ดีด เป็นต้น

แนวทางเลือกศึกษาต่อเพื่อนำไปประกอบอาชีพ
     อาชีวศึกษา สามารถเลือกศึกษาต่อในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
     สาขาบัญชี เลขนุการ การเงินการธนาคาร งานดอกไม้ประดิษฐและของชำร่วย เป็นต้น

     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สามารถเลือกศึกษาต่อในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
     สาขาวิชาการจัดการ การบัญชี การเงินการธนาคาร เป็นต้น

     มหาวิทยาลัย สามารถเลือกศึกษาต่อในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
     สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร การจัดหาร บริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ การตลาด ระหว่างประเทศ สารสนเทศทางธุรกิจ พาณิชนาวี เป็นต้น